תקנון אתר האינטרנט getmobileye.co.il

חשוב!

לפני כל שימוש באתר אינטרנט זה, יש לקרוא את התקנון במלואו ובקפידה רבה, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. השימוש והרכישה באמצעות האתרכפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים או שירותים באמצעותו.

1.                  כללי

1.1              getmobileye.co.il הינו אתר אינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי Mobileye על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל (להלן – "האתר").

1.2              האתר מופעל, מנוהל ובבעלות חברת עמית (ב.ד.ש.) מערכות בע"מ, ח.פ. 512594839 (להלן - "עמית מערכות"), חברה רשומה כדין במדינת ישראל אשר כתובתה: רח' ששת הימים 14 ירושלים.

1.3              כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע ומסכים לתנאים הקבועים בתקנון ולכללים החלים על הרכישה באתר על פיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עמית מערכות ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות עמית מערכות על פי תקנון זה.

1.4              התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.

1.5              עמית מערכותתהיה רשאית, בכל עת, לשנות את התקנון הזה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מיידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.מובהר כי במידה שיעשה שינוי בתקנון תוך כדי ביצוע הליך רכישה, יחול התקנון אשר היה בתוקף בעת אישור ההסכמה לתנאי התקנון  .

2                    המוצרים המוצעים באתר

2.1       המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי עמית מערכות הינם מוצרים מיוצרים על ידי חברת Mobileye(להלן – "היצרן"), לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר באתר, בו ניתן לראות את תמונות המוצר ותאור מפורט של המוצר המוצע למכירה (להלן – "המוצר/ים").

2.2       חברת עמית מערכות מצהירה כי הינה יבואנית ומשווקת מורשית של מוצרי היצרן במדינת ישראל.

3                    תנאי רכישה באתר

3.1              רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, בעל כתובת דואר אלקטרונית ובעל כתובת מגורים במדינת ישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.2              למען הסר ספק, עמית מערכות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי כל הצעה ו/או המחירים המפורטים באתר וזאת מבלי שום חובה כלשהי למסור על כך כל הודעה מראש. מובהר כי שינוי בהצעה או במחירים של המוצרים לא יחול תוך כדי ביצוע הליך הרכישה .

3.3              מקום בו לא קיימים תנאי רכישה ספציפיים למוצר מסוים בעמוד המכירה של המוצר שבאתר (להלן – "עמוד המוצר") יחלו תנאי הרכישה הכללים המופרטים בתקנון זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בעמוד המוצר לבין ההוראות בתקנון זה, יחולו תנאי הרכישה הקבועים בעמוד המוצר.

3.4              מאחר ותמונות המוצרים באתר מוצגות על גבי צג מחשב או מכשיר תקשורת אחר המאפשר גישה לאתר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ״ב), ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות שבאתר לבין מראיהם במציאות.

3.5              כל המחירים באתר מופיעים בעמוד המוצר ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ על פי הדין, וכוללים הובלה והתקנת המוצר ברכב המזמין, אלא אם נקבע אחרת בעמוד המוצר. למען הסר ספק, מובהר כי באם המזמין יחליט לקבל את המוצר באיסוף עצמי, הוא לא יהיה זכאי להנחה כלשהי במחיר המוצר.

4                    תהליך הרכישה באתר

4.1.            על מנת לרכוש אחד מהמוצרים המוצעים למכירה באתר, יתבקש מבצע ההזמנה (להלן ולעיל – "המזמין") להירשם לאתר באמצעות הזנת פרטיו האישיים, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון. 

4.2.            לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה, יוכל המזמין לבחור את המוצר אשר ברצונו לרכוש ולהוסיף אותו לסל הקניות שלו באתר. במידה שהמזמין כבר רשום באתר, הוא יתבקש על ידי המערכת להזין את הסיסמא שלו על מנת להמשיך בהזמנתו.

4.3.            אישור סל הקניות על ידי המזמין יהיה כרוך באישור על כך כי הוא קרא והסכים לכללים אשר נקבעו בתקנון זה. לאחר אישורו כאמור, יתבקש המזמין להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו על מנת לשלם עבור המוצרים שהוא הזמין.

4.4.            לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירה של כל הפרטים המבוקשים באופן מדויק. ויודגש, הגשת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעמית מערכות ו/או ליצרן ו/או מי מטעמם.

4.5.            השלמת תהליך הרכישה מותנית באישור חברת כרטיס האשראי בדבר התשלום. לאחר קבלת אישור העסקה מאת חברת כרטיס האשראי, תינתן הודעה למזמין בדואר אלקטרוני לפיה העסקה אושרה סופית והליך ההזמנה הושלם (להלן – "אישור ההזמנה").הודעה זאת תהווה אישור לסיום הליך ההזמנה וראיה על ביצוע פעולת הרכישה.

4.6.            להודעה על אישור ההזמנה תצורף חשבונית/קבלה כדין וכן טופס גילוי כמשמעותו בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן – "החוק"), המכיל את הפרטים הבאים: פרטי עמית מערכות ומספר החברה, כתובתה, תכונות המוצר, המחיר ותנאי התשלום, מידע בדבר הזכות לביטול העסקה וכיצד לבצע ביטול עסקה, שם היצרן, ארץ הייצור, תנאי אחריות למוצר, ותנאים נוספים החלים על העסקה (להלן – "טופס הגילוי").

4.7.            במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה מאת המערכת ולא תהיה לו אפשרות להשלים את תהליך ההזמנה באתר. במקרה כזה, עמית מערכות תהיה רשאית אך לא חייבת להציע למזמין למסור אמצעי תשלום חלופי. מאחר שהשלמת תהליך הרכישה מותנית באישור חברת כרטיס האשראי בדבר התשלום, אם לא יוצע אמצעי תשלום חלופי על ידי עמית מערכות, תתבטל ההזמנה מבלי שתהיה למזמין זכות לפיצוי כלשהו. 

4.8.            במקרה בו בחר המזמין שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך יצירת קשר הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המזמין ואישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. 

4.9.            לאחר סיום ביצוע הרכישה, תוודא עמית מערכות את הימצאותו הסופית של המוצר במלאי.במצב בו מוצר מסוים יהיה זמנית חסר במלאי, תימסר הודעה למזמין תוך שני ימי עסקים ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי דומה או ביטול הזמנה וקבלת כספו חזרה במידה וביצע הזמנה ושילם בעדה. במידה והמזמין לא יאשר את ההצעה האלטרנטיבית שהוצעה לו, המכירה תתבטל ולא תהא למזמין כל טענה, דרישה או תביעה לפיצוי כלפי עמית מערכותו/או היצרן עקב כך.

4.10.        תוך שני ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, עמית מערכות או מי טעמה תיצור קשר טלפוני עם המזמין, על מנת לתאם עמו מועד למסירה והתקנה של המוצר.

4.11.        יודגש כי עמית מערכות תהיה זכאית שלא לאשר את ההזמנה של המזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כגון במקרים בהם:

4.11.1    אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

4.11.2    אם בוצע מעשה או מחדל על ידי המזמין, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, בעמית מערכות ו/או ביצרן, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה של עמית מערכות, עובדיה וספקיה.

4.11.3    אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

4.11.4    אם הופר תנאי כשלהו מתנאי תקנון זה.

4.11.5    אם יש למזמין חוב כספי כלפי עמית מערכות, היצרן ו/או תאגיד קשור אליהם והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

4.11.6    אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4.11.7    אם אין ברשות המזמין כלי רכב מתאים להתקנת המוצר.

4.12.        רישומי המחשב ועיבוד הנתונים של עמית מערכות בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות פעולות אלו.

5.                  השימוש באתר – אבטחת מידע

5.1              עמית מערכות ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי המזמינים. 

5.2              כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באמצעות ספק שירותים חיצוני מורשה ובאופן מוצפן לפי תקן PCI DSS המבטיח רמת הבטחה גבוהה, אך בקיום מקרים שאינם בשליטת עמית מערכות או מי מטעמה, היא לא תישא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 

5.3              מסירת הפרטים האישיים של המזמין נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המזמין. המזמין מסכים באופן מפורש כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר המידע של עמית מערכות.

5.4              עמית מערכות מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של המזמין לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפי המזמין לפי תקנון זה.

5.5              עמית מערכות עושה מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, עמית מערכות אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי עמית מערכות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל עמית מערכות או אצל מי מספקיה.

5.6              המזמין מאשר, כי ידוע לו שעמית מערכות עושה את מירב המאמצים על מנת להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור.

5.7              המזמין מתחייב כי לא יבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשביעמית מערכות או מי מספקיה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

6.                  אספקה והתקנה

6.1              מדיניות האספקה וההתקנה של המוצרים נקבעת על ידי עמית מערכות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2              אספקה והתקנת המוצר ברכב המזמין תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המוצר באתר, לפי הכתובת כפי שהוקלדה על ידי המזמין בדף ההזמנה, ותוך המועד הנקוב בעמוד המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת בכתב על ידי עמית מערכות.

6.3              אספקה והתקנת המוצר תתבצע על רכב המזמין לפי הכתובת שרשם באתר או לכל מקום אחר שהוא כפי שיתואם עם המזמין, וכל זאת בכפוף לתנאי האספקה וההתקנה של עמית מערכות.

6.4              המזמין יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממקום אחר מבית המזמין, בתנאים שיתואמו מראש עם עמית מערכות.

6.5              מקרה כזה, המזמין יביא את הרכב בו יש להתקין את המוצר במקום שנקבע בין הצדדים ועמית מערכות תהא אחראית על התקנת המוצר ברכב המזמין, מבלי שתינתן אפשרות למזמין להתקין את המוצר באופן עצמאי. ויודגש, אם יבחר המזמין להתקין ברכבו את המוצר באופן עצמאי או באמצעות גורם חיצוני אחר כלשהו, זאת בניגוד להוראות עמית מערכות ולתנאי תקנון זה, עמית מערכות ו/או היצרן לא יישאו אחראיות כלשהי על המוצר ולא תינתן למזמין אפשרות לבטל את הזמנה ולהחזיר את המוצר לעמית מערכות.

6.6              זמני אספקת המוצר והתקנתו כפי שאלה מצוינים בעמוד המוצר, כוללים רק ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה'), ואינם כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד פסח וסוכות , או כל יום שבתון שיוכרז על ידי הרשויות. ההזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהריים נחשבות כאילו שהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

6.7              בהזמנה המלווה בפרטי אשראי יחושבו ימי העסקים לאספקה והתקנה מרגע אישור ההזמנה ובתנאי שיתקבל אישור לחיוב הכרטיס מחברת האשראי. במידה ולא יתקבל אישור, ידחה זמן האספקה וההתקנה ויחושב משעת קבלת אישור כאמור.

6.8              האספקה וההתקנה של המוצר יתבצעו בכתובת בישראל בלבד בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. אספקה והתקנה של מוצר מחוץ לאזורים אלו יינתנו לגופו של עניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עמית מערכות .

6.9              באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, עמית מערכות תהיה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המזמין .במקרים אלה, תציע עמית מערכות למזמין לבחור בין ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו בחזרה לבין המתנה לקבלת המוצר. יובהר כי במקרים אלה, רשאית עמית מערכות להודיע על ביטול ההזמנה למזמין.

6.10          דמי המשלוח וההתקנה בהם יחויב המזמין, אם יחויב לפי מה שנקבע בעמוד המוצר, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וההתקנה וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי עמית מערכות.

6.11          עמית מערכות או מי מטעמה, רשאית לבקש את נוכחות המזמין במקום ובמועד האספקה וההתקנה של המוצר ברכב המזמין (הן בבית המזמין והן באיסוף עצמי), והצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי שעמו בוצעה ההזמנה ו/או חתימתו של בעל הכרטיס על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה ולהתקנה של המוצר.

6.12          עמית מערכות לא תישא בכל אחראיות לעיכובים בביצוע אספקה או התקנת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצ''ב), ואירועים מכל סוג שהם שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.

6.13          במקרים של עיכוב באספקה או בהתקנה, עמית מערכות תיידע באופן מיידי את המזמין בדבר העיכוב. במקרה של עיכוב של יותר משני ימי עסקים, יתאפשר למזמין לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לבין ביטול העסקה ללא דמי ביטול.

7.                  ביטול העסקה

7.1              המזמין רשאי לבטל את ההזמנה על פי החוק, תוך 14 יום מקבלת המוצר או טופס הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר בפקס או דוא"ל או דואר רשום לעמית מערכות. במקרה של ביטול ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שנתקבל לבין הפרטים שנמסרו אודות המוצר בעמוד המוצר שבאתר, תגבה עמית מערכות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם (להלן – "דמי הביטול"). המוצר יוחזר לעמית מערכות על חשבון המזמין. 

7.2              במקרה של ביטול ההזמנה כדין, עמית מערכות תדאג לזיכוי בכרטיס האשראי עמו בוצעה הזמנה, זאת בהתאם לתנאים ולוחות הזמנים של חברת האשראי (להלן – "הזיכוי"). באם יחולו דמי ביטול על המזמין לפי תקנון זה, ינוכו דמי הביטול מהזיכוי כאמור.

7.3              במקרה בו המזמין לא יופיע בעת ובמועד אשר נקבעו עם עמית מערכות להספקה והתקנה של המוצר, עמית מערכות תהא רשאית לבטל את העסקה ולנכות את דמי הביטול מהזיכוי המגיע למזמין כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

7.4              במקרה בו יתברר בעת האספקה כי הרכב שברשות המזין אינו מתאים להתקנת המוצר בו מסיבה כלשהי, תתבטל העסקה ועמית מערכות תהא רשאית לנכות את דמי הביטול מהזיכוי המגיע למזמין. מובהר כי עמית מערכות היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין התאמת הרכב להתקנת המוצר בו.

7.5              ביטול ההזמנה טרם מסירת המוצר למזמין לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין את מלואו הכספים ששילם בגין ההזמנה כולל דמי המשלוח וההתקנה במדיה שהמזמין חוייב בהם בנפרד.

7.6              בעת ביטול ההזמנה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שנתקבל לבין הפרטים שנמסרו אודות המוצר בעמוד המוצר – לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר יוחזר לעמית מערכות על חשבון עמית מערכות. לעמית מערכות יש זכות לתבוע את המזמין בשל ירידה בערך המוצר.

7.7              הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. מובהר כי עמית מערכות היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.

7.8              יובהר ויודגש כי במקרה שהמוצר כבר נמסר והותקן ברכבו של המזמין, המוצר ייחשב כנמצא בשימוש ולכן לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר.

8.                  שירות לקוחות

8.1       לכל שאלה בעניין השימוש והרכישה באמצעות האתר וכן תפקוד המוצר שהוזמן באמצעותו, ניתן למזמין לפנות לעמית מערכות בטלפון, דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אחר, לכתובת הבאה:

רח' ששת הימים 14 ירושלים – טל: 02-5826660 פקס: 02-5826665 דוא"ל: amitsystems@gmail.com

8.2       בכל פניה לעמית מערכות, יהיה על המזמין לציין מס' טלפון ו/או דוא"ל ליצירת קשר עמו.

9.                  אחריות

9.1              עמית מערכות הינה משווקת רשמית בלבד של המוצרים ואינה מייצרת את המוצרים שניתן לרכוש באמצעות האתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם והתאמתם לצרכיו של המזמין ו/או למפרט הטכני. 

 

9.2              עמית מערכות לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הרכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

 

9.3              המוצרים כולם נמסרים באחריותו הבלעדית של היצרן.כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות של היצרן, אלא אם כן צויין במפורש אחרת בעמוד המוצר. האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרן בהתאם לתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. יחד עם זאת, תנקוט עמית מערכות בכל האמצעים מול היצרן בכדי לפתור בעיות שתתעוררנה בתפקוד מוצר אשר הוזמן באמצעות האתר.

 

9.4              כל המוצרים הנמכרים באתר נושאים תעודת אחריות לפי תקופת הזמן המצויינת בעמוד המוצר שתחילתה ביום הרכישה המצויין בתעודה, לפי הכללים שנקבעו על ידי היצרן (להלן – "האחריות").

 

9.5              אין אחריות על מוצרים שניזוקו כתוצאה מהזנחה, רשלנות או חוסר טיפול בסיסי לפי הוראות היצרן. יובהר כי בכל מקרה שתעודת האחריות אינה חתומה על ידי עמית מערכות, תידרש הצגת חשבונית או הוכחת אחרת כי המוצר נרכש באמצעות האתר.

 

9.6              תיקון או שינוי המוצר שנרכש באמצעות באתר שלא על ידי טכנאי מוסמך של עמית מערכות או של היצרן, מסירה את האחריות מן המוצר. האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק, קצר חשמלי, שריפה, רטיבות או שימוש בניגוד להוראות השימוש של היצרן או שימוש רשלני.

 

9.7              למען הסר ספק, מובהר כי האחריות על תפקוד ותקינות המוצר מותנית בהתקנתו ברכב המזמין על ידי עמית מערכות או מי מטעמה בלבד. במידה שהמזמין יחליט להתקין ברכבו את המוצר שרכש באמצעות האתר באופן עצמאי או גורם חיצוני אחר כשלהו, לא תהיה אחריות כלשהי על המוצר.

 

9.8              במקרה של סתירה בין ההוראות בתקנון זה לבין ההוראות הקבועות בתנאי האחריות הספציפיים של היצרן לגבי המוצר, יחולו תנאי האחריות הקבועים על ידי היצרן.

 

9.9              למען הסר ספק, מובהר כי המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם מוצרים נלווים ומערכות עזר לנהיגה בטוחה ולמניעת תאונות דרכים על יד הספקת התראות והזהרות לנהג. המוצרים אינם מהווים בשום אופן תחליף לנהג ואינם פותרים אותו בשום אופן מכללי הזהירות החלים עליו במהלך הנהיגה על פי דין. לא תהיה לעמית מערכות ו/או ליצרן ו/או למי מטעמם אחריות מכל סוג שהיא על תאונת דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, שהתרחשה מסיבה כלשהי, בעת שמוצר הנרכש באמצעות האתר הותקן ברכב מעורב בתאונה כאמור. מובהר ומודגש כי לא תהיה למזמין או מי מטעמו או לצד שלישי כלשהו כל זכות לדרוש או לתבוע פיצוי מעמית מערכות ו/או היצרן ו/או מי מטעמם בגין נזק כשלהו אשר נרגם כתוצאה מתאונת דרכים כאמור.

10.       קישורים

10.1     ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט או לתוכן מכל סוג שהו, לרבות קטעי וידאו, סרטונים או תמונות, אודות המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר, יש לזכור שתכנים אלו אינם נערכים על ידי עמית מערכות והיא אינה שולטת בהם.

10.2     עמית מערכות אינה אחראית לתוכן האתרים ו/או קטעי הווידאו ו/או הסרטונים שאליהם מוליכים קישורים אלה. ההסתמכות על מידע שנכלל באתרים או בקישורים אלו תעשה אפוא על אחריות המזמין בלבד.

11.       קניין רוחני

11.1          האתר וכל המידע והתוכן שמופיעים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היצרים על עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב, תוכנות וחומרת המחשב, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הפטנטים (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמות המתחם, וכל הזכויות של קניין רוחני עליהם (להלן – "הקניין הרוחני"), הינם כולם בבעלות עמית מערכות ו/או היצרן ו/או צדדים שלישיים המיוצגים באתר עבורם עמית מערכות קיבלה רישיון שימוש כדין.

11.2          אין לעשות בקניין הרוחני כל שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת בעל הזכויות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשווק מידע או תוכן כלשהו מן האתר, או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, בלא קבלת רשותה המפורשת של עמית מערכותבכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).

11.3          המזמין מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider" או כל שיטה, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד, להעתיק או להעביר לאחר חומר שנכלל באתר שאינו מיועד להורדה, לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם, לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של עמית מערכות ו/או של היצרן, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

11.4          מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי עמית מערכות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

11.5          אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ללא קבלת רשות בכתב ומראש מאת עמית מערכות ו/או של היצרן.

11.6          אין להשתמש בזכות כלשהי של קניין רוחני מהאתר, לרבות סימני המסחר הנכללים בו (בין אם נרשמו ובין אם לאו), ליצירת מילות מפתח או "אדוורדס" לצורך פרסום או שיווק של אתר אינטרנט אחר, ללא קבלת רשות בכתב ומראש מאת עמית מערכות ו/או של היצרן.

12.       ברירת דין ומקום שיפוט

12.1     התנאים המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם הינם כפופים ונשלטים על יד חוקי מדינת ישראל בלבד. על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

12.2     כל ההזמנות והפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד.

12.3     סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בתקנון ו/או בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.